Information Dashboard

News and Announcements

• सूचना: सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, प्रगती अहवाल (Progress Report) सादर करण्यासाठी दि. ०७ जानेवारी २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.