University - Institute Affiliation Management System (UIAMS)

Important Notifications

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता संलग्नीकरणाचे नुतनीकरण करण्यासाठी विहित शुल्क व दस्तऐवजसह दि. ३०-०९-२०२१ पर्यंत प्रस्ताव सादर करणे बाबत. (View Letter)  
(View Ordinance 150,152A for fees details)
(Go to College Login)
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ पासून विस्तारीकरणा अंतर्गत प्राप्त अभ्यासक्रमाचे प्रथम संलग्नीकरण शुल्क स्वीकारणे बाबत. (View MS Word Format)  
Order of Amended Ordinances for Affiliation Fee/02/2020 (View Order)  
Online Payment Link (Click here for payment)  
Instructions for the process (View Instructions)  
CAS योजनेंतर्गत संलग्नित महाविद्यालयातील अध्यापकांना पदोन्नती देणे संदर्भात दि. २८-०९-२०२१ पासून ०३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे
(View Letter)  (Click Here for Online Payment of Fees) 
सर्व संलग्नित महाविद्यालय/ परिसंस्था/ शासकीय संस्था/ संशोधन संस्था यांच्याकडून शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून संशोधन केंद्रास मान्यता देण्यासाठी विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये अर्ज मागविण्यात येत आहे
(View Notification)  (Click Here for Application Format[.docx])  (Click Here for Application Format [.doc]))  (Click Here for Online Payment of Fees) 
CAS योजने अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिरामध्ये संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी व प्राचार्य यांनी उपस्थित राहणे बाबत (View Letter)  
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. १५ एप्रिल, २०२१ व दि. १७ मे, २०२१ अन्वये इरादापत्र प्राप्त नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता मिळणे बाबत (21-08-2021)
(सकारात्मक शिफारस )   (नकारात्मक शिफारस)
Information regarding New Proposals for academic year 2021-22
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी इरादापत्र मिळण्याबाबत प्राप्त नवीन महाविद्यालयांच्या प्रस्तावाबाबत शासनास पत्र)
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन महाविद्यालयांच्या प्रस्तावाबाबत बार कौन्सिल ऑफ इंडियास पत्र )
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन महाविद्यालयासाठी इरादापत्र मिळणे बाबत विद्यापीठास प्राप्त प्रस्तावाची यादी )
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन महाविद्यालयांचे प्रपत्र - क्ष अन्वये नकारात्मक शिफारशीसह इरादापत्र मिळणे बाबत )
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव नाकारण्याची कारणे - विद्यापीठाचे अभिप्राय )
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन प्रस्तावित महाविद्यालयांचे प्रपत्र- क्ष अन्वये सकारात्मक शिफारशीसह इरादापत्र मिळणे संदर्भात)
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ इरादापत्र मिळण्याबाबत प्राप्त झालेल्या नवीन महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांपैकी विद्यापीठ स्तरावरून नाकारण्यात आलेले प्रस्ताव महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, तरतुदीनुसार शासनस्तरावर मागविणे बाबत )
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय, विषयवाढ, अभ्यासक्रमवाढ, तुकडीवाढ व विद्याशाखावाढ तसेच सॅटेलाईट केंद्रा बाबतचे प्रस्ताव प्रस्ताव सादर करणे संदर्भात निर्देश / सूचना
(Click Here for Details-Perspective Plan 2021-22 )   (Click Here for Revised Perspective Plan 2021-22 )
Corrigendum - Perspective Plan 2021-22  

Click Here for New Proposal Link  
नवीन प्रस्तावित महाविद्यालयाकडे उपलब्ध पायाभूत सुविधे संदर्भात सखोल वस्तुनिष्ठ अहवाल बाबत पत्र लॉगीन मध्ये टाकण्यात आले आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता इरादापत्र प्राप्त झालेल्या नवीन प्रस्तावित महाविद्यालयांनी शासन निर्णय दि. १५ सप्टे. २०१७ अन्वये प्रपत्र क व ड नुसार आवश्यक दस्ताऐवज सह प्रस्ताव सादर करणे बाबत
(View Details) (प्रपत्र क व ड )[MS Word file]
संलग्नीकरण नुतनीकरण व विस्तारीकरण अंतर्गत विद्याशाखावाढ, अभ्यासक्रमवाढ, विषयवाढ व तुकडीवाढ तसेच नवीन संशोधन केंद्र इत्यादी बाबीसाठी विद्यापीठास विहित मुदतीच्या आत प्रस्ताव सादर करणे बाबत
(View Letter)   (Ordinance 150,151,152)   (Ordinance 150,151,152 revised)   (Govt GR 13 Sep,2017)   (Govt GR 15 Sep,2017)  
संलग्नीकरण नुतनीकरण प्रस्ताव साठी Link=> (Click Here for Annual Affiliation College Login Link)
[Last Date for Online: 15-10-2020 & Hard Copy: 20-10-2020 (View Circular regarding Due Date & Late Fees) 
विस्तारीकरण अंतर्गत विद्याशाखावाढ, अभ्यासक्रमवाढ, विषयवाढ व तुकडीवाढ प्रस्ताव साठी Link=> (Click Here for New Proposal Link)  
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना मंजुरी देण्याबाबत जलदगती कार्यपद्धती आणि त्या संबंधीचे निकष विहित केल्यानुसार प्रस्ताव सादर करणे बाबत
(Last Date is Over)
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता विस्तारीकरणांतर्गत अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडीवाढ साठी च्या प्रस्तावाबाबत पत्र आपल्या संस्था लॉगीन मध्ये अपलोड करण्यात आलेले आहे (09-07-2020)
(Proposal Online Application System Login)
परिपत्रक क्र. आस्था/ आरओ / ६०/२०२० सर्व शैक्षणिक व प्रशासकीय विभागप्रमुख, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी व सर्व संबंधितांना कळविण्यात येते की ०३-०६-२०२० पासून प्रशासकीय कामकाज दिलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुरु करण्यात येत आहे
(View Circular) (राज्य शासन आदेश )  (मा. जिल्हाधिकारी आदेश)  (कार्यालयीन कामकाज मार्गदर्शिका)  (कर्मचारी विमा कवच) 
कोरोना विषाणूचा होणारा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत: शैक्षणिक कामकाजासंबंधी सूचना
(View Circular)
प्रशासकीय व शैक्षणिक लेखा परीक्षण करण्यासाठी ऑनलाइन द्वारे प्रस्ताव सादर करणे संदर्भात मुदतवाढ देणे बाबत
(View Letter)
सन २०२०-२१ पासून नवीन महाविद्यालयांसाठी अंतिम मान्यताकरीता दि. ३१-०१-२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये इरादापत्र मिळालेल्या महाविद्यालयांना सादर करावयाच्या प्रस्तावाबाबत.
(View Letter)  (Government Resolution) (Iradapatra College List)
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ कलाम ११७ अन्वये सर्व महाविद्यालयांचे प्रशासकीय व शैक्षणिक अंकेक्षण (Academic and Administrative Audit) करण्यासाठी ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करणेबाबत
(View Details) 
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० करिता प्रस्तावित संशोधन केंद्रांना महाविद्यालयास प्रत्यक्ष भेट देवून अहवाल सादर करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले प्रारूप
Format of the Report of the committee for Recognitiona of Research Center

(View Format) 
संलग्नित असलेल्या महाविद्यालयामध्ये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमध्ये नवीन महाविद्यालय, अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडीवाढ साठी अर्ज दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याबाबत (View New Letter)  (Master Plan- Proposed College Places)  (Online Application System)