University - Institute Affiliation Management System (UIAMS)

Important Notifications

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ पासून नवीन महाविद्यालय व विस्तारीकरणा अंतर्गत विषयवाढ, अभ्यासक्रमवाढ, तुकडीवाढ, विद्याशाखावाढ व सॅटेलाईट केंद्र इत्यादी बाबीसाठी विद्यापीठास विहित मुदतीच्या आत प्रस्ताव सादर करणे बाबत.
CAS योजने अंतर्गत शिबीर आयोजित करण्यासाठी मा. कुलगुरूंचे प्रतिनिधी, मा. कुलगुरूंचे विषयतज्ञ व व्यवस्थापनाचे विषयतज्ञ नियुक्त करणेबाबत.
(Joint Director Nominee). (View Letter)  
(Aurangabad District). (View Letter)  
(Beed District)(View Letter)  
(Jalna District)(View Letter)  
(Osmanabad District) (View Letter)   (Revised Letter)  
Click here to pay fees for CAS proposal  
CAS योजनेंतर्गत संलग्नित महाविद्यालयातील अध्यापकांना पदोन्नती देणे संदर्भात दि. २८-०९-२०२१ पासून ०३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे
(View Letter)  (Click Here for Online Payment of Fees) 
सर्व संलग्नित महाविद्यालय/ परिसंस्था/ शासकीय संस्था/ संशोधन संस्था यांच्याकडून शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून संशोधन केंद्रास मान्यता देण्यासाठी विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये अर्ज मागविण्यात येत आहे
(View Notification)  (Click Here for Application Format[.pdf])  (Click Here for Online Payment of Fees) 
CAS योजने अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिरामध्ये संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी व प्राचार्य यांनी उपस्थित राहणे बाबत (View Letter)  
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. १५ एप्रिल, २०२१ व दि. १७ मे, २०२१ अन्वये इरादापत्र प्राप्त नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता मिळणे बाबत (21-08-2021)
(सकारात्मक शिफारस )   (नकारात्मक शिफारस)
Information regarding New Proposals for academic year 2021-22
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी इरादापत्र मिळण्याबाबत प्राप्त नवीन महाविद्यालयांच्या प्रस्तावाबाबत शासनास पत्र)
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन महाविद्यालयांच्या प्रस्तावाबाबत बार कौन्सिल ऑफ इंडियास पत्र )
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन महाविद्यालयासाठी इरादापत्र मिळणे बाबत विद्यापीठास प्राप्त प्रस्तावाची यादी )
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन महाविद्यालयांचे प्रपत्र - क्ष अन्वये नकारात्मक शिफारशीसह इरादापत्र मिळणे बाबत )
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव नाकारण्याची कारणे - विद्यापीठाचे अभिप्राय )
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी प्राप्त नवीन प्रस्तावित महाविद्यालयांचे प्रपत्र- क्ष अन्वये सकारात्मक शिफारशीसह इरादापत्र मिळणे संदर्भात)
(शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ इरादापत्र मिळण्याबाबत प्राप्त झालेल्या नवीन महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांपैकी विद्यापीठ स्तरावरून नाकारण्यात आलेले प्रस्ताव महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, तरतुदीनुसार शासनस्तरावर मागविणे बाबत )
परिपत्रक क्र. आस्था/ आरओ / ६०/२०२० सर्व शैक्षणिक व प्रशासकीय विभागप्रमुख, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी व सर्व संबंधितांना कळविण्यात येते की ०३-०६-२०२० पासून प्रशासकीय कामकाज दिलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुरु करण्यात येत आहे
(View Circular) (राज्य शासन आदेश )  (मा. जिल्हाधिकारी आदेश)  (कार्यालयीन कामकाज मार्गदर्शिका)  (कर्मचारी विमा कवच) 
कोरोना विषाणूचा होणारा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत: शैक्षणिक कामकाजासंबंधी सूचना
(View Circular)
प्रशासकीय व शैक्षणिक लेखा परीक्षण करण्यासाठी ऑनलाइन द्वारे प्रस्ताव सादर करणे संदर्भात मुदतवाढ देणे बाबत
(View Letter)
सन २०२०-२१ पासून नवीन महाविद्यालयांसाठी अंतिम मान्यताकरीता दि. ३१-०१-२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये इरादापत्र मिळालेल्या महाविद्यालयांना सादर करावयाच्या प्रस्तावाबाबत.
(View Letter)  (Government Resolution) (Iradapatra College List)
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ कलाम ११७ अन्वये सर्व महाविद्यालयांचे प्रशासकीय व शैक्षणिक अंकेक्षण (Academic and Administrative Audit) करण्यासाठी ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करणेबाबत
(View Details) 
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० करिता प्रस्तावित संशोधन केंद्रांना महाविद्यालयास प्रत्यक्ष भेट देवून अहवाल सादर करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले प्रारूप
Format of the Report of the committee for Recognitiona of Research Center

(View Format)